Архив – конкурси


[24 Октомври 2016] Открит конкурс за възлагане на дейността в част от горските територии собственост на Община „Родопи“  – „Маркиране на насаждения за сеч“ [Прочети]


[24 Октомври 2016] Прекратяване на открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии собственост на Община „Родопи“  – „Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на отсечена дървесина“ [Прочети]


[13 Септември 2016] Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии собственост на Община „Родопи“  – Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на отсечена дървесина [Прочети]


[26 Август 2016] Заповед за прекратяване на открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии [Прочети]


[29 Септември 2015] Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии [Прочети], [Документация]


[05 Август 2013] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост представляващ: помещение за административна дейност по плана на с.Ягодово [Прочети]


[09 Юли 2015] Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии [Прочети], [Документация]


[11 Март 2013] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост представляващ: стоматологичен кабинет [Прочети]


[26 Ноември 2013] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот  общинска собственост  [Прочети]


[26 Ноември 2013] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост представляващ: спортна площадка [Прочети]


[13 Август 2013] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 10кв.м. находящо се в УПИ VII-кметство,поща,читалище и църква, кв. 12 по плана на с.Скобелево [Прочети]


[07 Март 2013] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост [Прочети]


[04 Февруари 2013] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на незастроен терен с площ 63.80кв.м.  [Прочети]


[30 Януари 2013] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост [Прочети]


[21 Януари 2013] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ сграда „220-мж-поща“ със застроена площ от 77 кв.м. находяща се в УПИ III на с.Кадиево, за срок от 5(пет) години [Прочети]


[15 Януари 2013] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ помещение с площ от 47,28кв.м. ,находящо се в масивна двуетажна сграда м УПИ XVIII-общ. нужди от кв.31 по регулационния план на с.Браниполе [Прочети]


[12 Декември 2012] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 10кв.м. от покривното пространство на триетажна масивна сграда – поща в с.Първенец [Прочети]


[01 Ноември 2012] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост [Прочети]


[19 Септември 2012] Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост [Прочети]


[18 Юни 2012] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от седем години на недвижим имот-частна общинска собственост: [Прочети]


[31 Август 2011] Публично оповестен конкурс за продажба на: поземлен имот № 017103 в землището на с. Крумово, местност „Изворите” с площ от 0,302 дка. /нула декара, триста и два кв. м./, НТП: нива, трета категория.[Прочети]


[20 Юли 2011] Публично оповестен конкурс за продажба на:    урегулиран поземлен имот І-149 от кв. 20 с площ от 170 кв., ведно с масивна двуетажна сграда – читалище със застроена площ от 140 кв. м. по ПУП на с. Ситово.[Прочети]


[30 Май 2011] Публично оповестен конкурс за продажба на: поземлен  имот № 015113, находящ се в землището на с. Белащица,  с площ от 1,862 дка. /един декар, осемстотин шестдесет и два  кв.м.[Прочети]