Уведомление до всички собственици на недвижими имоти и възложители на строежи за предоставяне на информация за определяне на данъка на новопостроените сгради и сгради завършени в груб строеж , но не въведени в експлоатация или без разрешение за ползване

Община „Родопи“ уведомява всички собственици на недвижими имоти и възложители на строежи, че в срок до 29 февруари 2020г. /§ 28 от ЗИДЗКПО, обн. в ДВ бр. 96 от 2019г./ следва да предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ в сектор „МДТ-събиране и контрол“, необходимите данни по чл. 14 ал. 2 от ЗМДТ за определянето на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях за новопостроените сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019г. /Акт образец 14/, но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване: [Прочети]