Уведомление до Лицето, упражняващо строителен надзор, или Технически ръководител – за строежите от пета категория за представяне на екземпляр от съставения Констативен акт образец 15 в Сектор „МДТ“

Община „Родопи“ уведомява, че съгласно чл.15 ал.6 от ЗМДТ се задължава Лицето, упражняващо строителен надзор, или Технически ръководител – за строежите от пета категория, да представя екземпляр от съставения Констативен акт образец 15 по чл.176, ал.1 от ЗУТ в Сектор „МДТ – събиране и контрол“ към отдел „Финансова политика“ в едноседмичен срок от съставянето му: [Прочети]