ОУ „Неофит Рилски“ – с.Ягодово

Населено място: с.Ягодово

Адрес: ул.“ Христо Ботев“ №58

Директор: Петя Кирова

Телефон: 03104 / 2331, 0876398709

E-mail: ourilski321@abv.bg

Сграден фонд: Учебното заведение разполага с една реновирана учебна сграда. Физкултурната зала е много добре поддържана, дворът е облагороден. Училището разполага и с обновен и обогатен компютърен кабинет, две интерактивни дъски. .

Мисия на училището:

  1. Осигуряване на качествено и достъпно образование, което успешно съчетава националните традиции с европейското измерение, и е насочено към развитие на индивидуалните способности на всеки ученик като знаещ, мотивиран и способен на житейска и професионална реализация член на гражданското общество.Гражданско възпитание, съобразено с духа на конвенцията за правата на детето, ще гарантира успешна бъдеща интеграция на децата от малцинствен произход в българското общество.
  2. Да формира в детската и юношеска възраст основите на съвременния облик на българина – личност с качествена, прагматична и конкурентноспособна подготовка, комуникативност и отвореност към световните ценности, гражданска отговорност и поведение. Възпитание и обучение според ДОИ и стандартите на Европейския съюз; усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби у учениците.

Визия на училището:

  1. Училище, предпочитано от ученици и родители заради високия професионализъм на учителите, новаторските им търсения и умението им да работят в екип за постигане на значими, измерими и доказани резултати в образователно-възпитателната дейност, насочена към формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие.
  2. Училище, в което рисковите фактори са прогнозирани и превенцията има водеща роля.
  3. Училище, в което гражданското образование е насочено към обучение и развитие у учениците на умения за себепознаване и себеутвърждаване, за решаване на проблеми и правене на избор, за общуване и партниране.