ОУ „Христо Ботев“ – с.Крумово

Населено място: с.Крумово

Адрес: ул.“Христо Ботев“ №1а

Директор: Пламен Алеков

Телефон: 03116 / 2062, 0877204207

E-mail: ou_krumovo@abv.bg

Website: http://ouhristobotev.org

Сграден фонд: Училището разполага с една сграда на два етажа, с модерно оборудвани кабинети и класни стаи. Учебното заведение разполага с физкултурен салон, двор с парк и 2 броя асфалтирани игрища.

Учебното заведение разполага с физкултурен салон, двор, 2 броя асфалтирани игрища. Учебната подготовка представлява: ПГ, начален етап на основна образователна степен и прогимназиален етап на основна образователна степен, организирани в дневна форма на обучение.

В училището се обучават ученици от I до VII клас в дневна форма на обучение. Учениците от I до VI клас са обхванати в целодневна форма на обучение в групи 4 групи.

Участие в в проекти:

  • BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  • BG05M2OP001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)
  • Еко-кът с класна стая на открито – „Обичам природата – и аз участвам” в рамките на националната кампания ”За чиста околна среда – 2020г“
  • Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
  • Проект „Народните будители и Аз”; участия в концерти и изложби към НЧ „Наука – 1919 г.”