ОУ „Христо Ботев“ – с.Брестовица

ОУ "Христо Ботев" - с.Брестовица

Населено място: с.Брестовица

Адрес: ул.“Христо Ботев“ №12

Директор: Ваня Крайчева

Телефон: 03142 / 2236

E-mail: ou_brestovitsa@abv.bg

Сграден фонд: Училището разполага с две сгради. Всяка сграда разполага с двор и спортна площадка.

Учебното заведение е на целодневно обучение. С четири групи ПИГ – 2 групи в Начален етап и 2 групи в Прогимназиален етап.

Участие в проекти:

  • BG051PO001-3.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”
  • BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата  за инспектиране  на образованието“
  • BG051PO001-4.3.02,,Система за кариерно ориентиране в училищното образование”
  • Схема „Училищен плод”
  • ЦМДТ „АМАЛИПЕ” програма „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище”
  • Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта за ученици по реда на ПМС 129