Облагородяват паркове в три населени места от община „Родопи”, изграждат информационен център в Лилково

Кметът на община „Родопи” Павел Михайлов  подписа днес договор с Държавен фонд „Земеделие“ за изграждане и реконструкция на туристическа инфраструктура в селата Брестник, Крумово и Първенец. По проекта ще бъде поставен и информационен център в село Лилково.

Проектът е по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001- Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфарструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от програма  за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони .

Стойността на заявените за финансиране разходи са в размер на  100 хиляди лева без ДДС. Проектът е тристранен между Община „Родопи”, сдружение „МИГ- Перущица-Родопи” и ДФ „Земеделие”.

Дейностите по изпълнение на проекта предвиждат благоустрояване на парк „Чинара” в село Първенец и парк „Могилата” в село Крумово. Ще бъде реконструирано и парковото пространство зад храм „Свети Николай Чудотворец“ в село Брестник. Ще бъде подменена  настилката, ще се направи ремонт на оградите и озеленяване.

В село Лилково ще бъде поставена дървена къща, в която да се представят рекламни материали, а местни производители ще могат да излагат продукцията си.

Община „Родопи” се развива като  туристическа дестинация за селски туризъм, основан на културното богатство, исторически паметници и прекрасна природа.Проектът ще подобри средата на живот в общината и ще стимулира местното развитие”, коментира кметът Павел Михайлов.

След като подписа договора, кметът се срещна и с изпълнителния  директор на ДФ „Земеделие“  Борис Михайлов, с когото обсъдиха съгласуване на други проекти на общината в ДФ „Земеделие“ и благодари за съдействието.