Процедури по предоставяне на административни услуги от отдел „МДТ“

Общинските служители имат право да изискват и други документи на основание чл.12 ал. 1, т. 7 от ДОПК и чл.18 ал.1 от ЗМДТ.

Процедури
1Документи при регистрация на недвижим имот
2Документи при регистрация на МПС
3Документи при закриване на партида на МПС
4Документи за издаване на удостоверения за данъчна оценка
5Документи за издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства
6Документи за издаване на удостоверение за декларирани данни /имоти, МПС/
7Документи за издаване на копие на документ
8Документи при подаване на декларация по чл.32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата
9Документи при подаване на декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества
10Документи при подаване на справка-декларация по чл.116, ал.3 от Закона за туризма
11Документи при подаване на декларация по А27 от преходните и заключителни разпоредби на ЗМДТ /туристически данък/
12Документи при подаване на декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък