Декларации и заявления МДТ

Декларации / Заявления
1Деклараци за леки или товарни автомобили с маса не повече от 3,5 тона
2Декларация за ППС, с изключение на леки и товарни автомобили с маса не повече от 3,5 тона
3Декларация за облагане с данък на плавателно средство
4Декларация за недвижими имоти по чл.14
5Декларация по чл.14 за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда, завършена в груб строеж, и на самостоятелните обекти в нея
6Декларация за освобождаване от данък върху недвижими имоти или ползване на данъчно облекчение по чл.27
7Декларация за придобиване на имущество по чл.49
8Заявление за данъчна оценка
9Искане за издаване на документи
10Декларация за облагане с патентен данък
11Декларация по А27 от преходните и заключителни разпоредби на ЗМДТ /Туристически данък/
12Декларация за облагане с данък върху наследство
13Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
14Справка – декларация по чл.116, ал.3 от Закона за туризма – Актуализиран вариант
15Регистър за настанени туристи – Актуализиран вариант
16Декларация по чл.10, ал.7 от Наредба №7 за определяне на такса битови отпадъци, според количеството на битовите отпадъци за 2024г. – Приложение 14
17Декларация по чл.10, ал.11 от Наредба №7 за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци за 2024г. – Приложение 16