Декларации и заявления МДТ

Декларации / Заявления
1Деклараци за леки или товарни автомобили с маса не повече от 3,5 тона
2Декларация за ППС, с изключение на леки и товарни автомобили с маса не повече от 3,5 тона
3Декларация за недвижими имоти по чл.14
4Декларация за освобождаване от данък върху недвижими имоти или ползване на данъчно облекчение по чл.27
5Декларация за придобиване на имущество по чл.49
6Заявление за данъчна оценка
7Патентни декларации
8Декларация по А27 от преходните и заключителни разпоредби на ЗМДТ /Туристически данък/
9Декларация за облагане с данък върху наследство
10Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
11Справка – декларация по чл.116, ал.3 от Закона за туризма – Актуализиран вариант
12Регистър за настанени туристи – Актуализиран вариант
13Декларация по чл.10, ал.7 от Наредба №7 за определяне на такса битови отпадъци, според количеството на битовите отпадъци за 2023г. – Приложение 14
14Декларация по чл.10, ал.11 от Наредба №7 за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци за 2023г. – Приложение 16