Конкурс за заемане на длъжността главен експерт „ЕПМС“

Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Електропреносни мрежи и съоръжения“ :