Конкурс за отдаване под наем на част от помещение – 41,31 кв.м. в с.Марково

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот – публична общинска собственост: част от помещение с площ от 41,31 кв.м. в сграда в с.Марково за „Обучение на деца от предучилищна и начална училищна възраст по роботика и програмиране“ :