Кметът Павел Михайлов отмени Общото събрание на населението в Храбрино, кариера над селото няма да има

След подписания протокол-споразумение между община „Родопи“ и „Еолит“ ООД, фирмата изпълни в срок поетите ангажименти.

Със своя Заповед кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов отменя насроченото за 17.07.2024 година Общо събрание на населението в Храбрино според Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

След подписания протокол-споразумение между община „Родопи“ и „Еолит“ ООД, фирмата изпълни в срок поетите ангажименти.

С входящ номер ОВОС-1242-9 от 05.07.2024 година фирмата оттегля заведеното  в РИОСВ-Пловдив уведомление за  инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на гнайсошисти в  концесионна площ „Бунилото“ . На същия ден  търговското дружество е подало искане Е-26 –Е-345 към Министерството на енергетиката за прекратяване , по взаимно съгласие,  на концесионен договор от 16.07.2014 година между МЕ и „Еолит“ ООД, сключен за срок от 35 години.

Кметът Павел Михайлов благодари за коректното поведение на фирмата и припомни, че от „Еолит“ ООД заявиха, че „търговската печалба не е на всяка цена, като всеки следва да се ръководи и от законите, но и от благото и ползите за обществото.“

Той изказва благодарност и за активната гражданска позиция на жителите и кмета на Храбрино, и подкрепата от всички населени места на територията на общината.

Разбирателство се постига с диалог и уважение. Нашата работа  е да превърнем община „Родопи“ в най-доброто място за живеене. А най-важната ни задача е да пазим здравето на хората и да защитаваме изконните им права за чист въздух и вода,  да се радват на зелена и красива  природа“.