Класация на участниците в открит конкурс – „Маркиране на насаждения за сеч”

Заповед на Кмета на Община „Родопи“ за класиране на участниците в открития конкурс за възлагане изпълнението на дейността : „Маркиране на насаждения за сеч” в Обект №1 – част от горски територии собственост на Община „Родопи” и определяне на изпълнител за извършване на дейността :