Извлечение от постановено решение на Органа по назначаването при Община „Родопи“ за длъжността мл. експерт „Счетоводство“

Извлечение от постановено решение на Органа по назначаването при Община „Родопи“ относно постъпила жалба срещу недопускането до участие в конкурс за заемане на длъжността мл. експерт „Счетоводство“