Изготвени предварителни регистри на имоти – пасища, мери, ливади в с.Лилково, с.Ситово и с.Извор

Общинска служба по земеделие – Родопи уведомява заинтересованите лица за изготвени предварителни регистри на имоти с НПТ- пасища, мери и ливади за землищата на с.Лилково, с.Ситово и с.Извор за стопанската 2022г.