Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Веселин Пенков за „Жилищно застрояване – 8 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Първенец, местност „Янлъза“: