Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Променергомонтаж“ АД за „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране на строителни отпадъци, складова база с автопарк и регистриране на съществуващо съоръжение за водовземане от подземни води – тръбен кладенец с дълбочина 16м.“ в УПИ в землището на с.Брестник, местност „Кабата“ :