Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Пеша Трифонова и Ния Дамянова за „Изграждане на 16 броя жилищни сгради“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Арманица“ :