Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Монте Белла“ ООД за „Жилищно застрояване – 30 бр. сгради“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Текнето“ :