Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Кунка Сурлекова за „Жилищно застрояване – 6 бр. УПИ в т.ч. 6 бр. сондажни кладенци“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Арманица“: