Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „ИТП 22“ ЕООД за „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/“ в ПИ в землището на с.Брестник: