Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  община „Родопи“, съобщава на засегнатото население, че с писмо на РИОСВ – Пловдив с изх.№ ОВОС-1066-98/21.02.2022г. в деловодството на Община „Родопи“, постъпи писмо с вх. № 53-565-1#157/21.02.2022г  от  възложител „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, с което се съобщава, че същият има инвестиционно предложение за: „ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ НАХОДИЩЕ „БЕЛАЩИЦА“ В ПИ 03304.31.1, ЗЕМЛИЩЕ НА СЕЛО БЕЛАЩИЦА.  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ гр. Пловдив, община „Родопи“ и кметство с. Белащица.