Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Гроздан Йовчев за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Калудница“ :