Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Георги Терзиев и Иван Узунов за „Жилищно строителство – 11 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Арманица“: