Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Фаня Байчева за „Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност-база за производство на мед и сладко“ в ПИ в землището на с.Оризари, местност „Тировете“: