Инвестиционно предложение от „Еолит“ ООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно намерение  с вх. № 32-01-15/1.3.2021 г. от „Еолит“ ООД за „Изграждане на кариери за добив на гнайсошисти в концесионна площ „Бунилото“  (98,2 дка) в ПИ в землището на с.Храбрино.