Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Джи Ес Ти 71“ ЕООД за „Образуване на 13 броя УПИ за жилищно строителство и вътрешна улица“ в УПИ и обениняване с ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридево“: