Инвестиционно предложение от Даниел Паков

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Даниел Паков за „Жилищно строителство – 10 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Бозалъка“: