Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Даниел Паков за „Жилищно строителство – 10 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Бозалъка“: