Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Борислав Димов и Петя Митева за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Калудница“: