Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Аутокар Илиев“ ООД за „Изграждане на площадка за събиране и временно съхранение на ИМУПС“ в ПИ в землището на с.Крумово, местност „Чифлика“ :