Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Асен и син 69“ ЕООД за „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от метални опаковки; с отпадъци от излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА); събиране, временно съхранение , предварително третиране и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и продажба на части втора употреба“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Бялата воденица“: