Информация и регламент за провеждане на конкурса за длъжността младши експерт „КП“

Информация и регламент за провеждане на конкурса с допуснатите до участие кандидати за длъжността младши експерт „Координация и проекти“: