Информационен ден по проект „Грижа в дома“

Екипът за управление на проект „Грижа в дома в Община Родопи“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002- 2.001-0222-C01 от 22.03.2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, кани всички заинтересовани лица на информационен ден.цНа събитието ще бъде представена информация за проекта, в т.ч. цели, дейности, размер на финансовата подкрепа от ЕС, условия за участие в проекта и очаквани резултати.

Проектът имам за цел осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, както и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.

Той е насочен към лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване и служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включващи медицински специалисти и психолог.

Информационният ден ще се състои на 26 юли 2023 година от 10:30 часа в Прес клуб на БТА, находящ се в гр. Пловдив, бул. Шести септември“ № 140.