Отчет за дейността на ОбС „Родопи“ и работата на неговите комисии за периода 01.07.2019г. – 31.12.2019г.

Докладна записка с вх. № ОбС-94Г-334-17/13.4.2020г. относно отчет за дейността на общински съвет „Родопи“ и работата на неговите комисии за периода 01.07.2019г. – 31.12.2019г.: [Решение], [Отчет]