ДГ „Родина“, с.Устина – 2 свободни работни места – медицинска сестра

ДГ „Родина“, с.Устина обявява свободни работни места за „Медицинска сестра в детска ясла“ – 2 места :