Конкурс за гл.експерт „КРИТ“

Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Кадастър, регулации и извънселищни територии“.