Заповеди на Кмета на Община Родопи

Заповед №Относно
141136/06.06.2024гИзползване на питейната вода в населените места на Община „Родопи“ – само и единствено за питейно-битови нужди за периода 01.06.2024 – 01.10.2024г.
131067/12.09.2022гСвикване на Общо събрание на населението на с.Крумово на 28.09.2022г. – сряда, от 18:00ч. в двора на ОУ„Христо Ботев“, с.Крумово със следния въпрос: „Съгласни ли сте да бъде изградена детска градина в част от УПИ II- Парк от кв.4 по регулационния план на с.Крумово при спазване на всички нормативни изисквания?“
12985/23.08.2022гВременно преустановяване на движението на ППС от кръстовището на улиците „Захари Стоянов“ и „Радост“ до уширението пред ресторант „Двата ореха“– с.Марково, поради провеждане на мероприятие на 27.08.2022г.
11895/04.08.2022г.Вид на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, граници на районите и честота на сметоизвозването за 2023г.
10804/20.07.2022г.Предварителен контрол преди поемане на финансов ангажимент и/или извършване на разход
9803/20.07.2022г.Временно затваряне ул.“Иван Вазов“ – с.Марково, поради провеждане на мероприятие на 23.07.2022г.
8678/30.06.2022г.Приемане на документи от граждани в кметствата по населени места
7434/12.05.2022г.Създаване на доброволно формирование /ДФ/ „Родопи-112“
699/01.02.2022г.Утвърждаване на процедура за текущ контрол върху изпълнението на сключените договори
51631/21.12.2021г.Предварителен контрол преди поемане на финансов ангажимент и/или извършване на разход и работни инструкции
41017/01.09.2021г.Вид на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, граници на районите и честота на сметоизвозването за 2022г.
3194/23.02.2021г.Обявяване на частично бедствено положение в с.Брестовица
21161/05.11.2020г.Прием на документи от граждани от служители в кметствата
1927/10.09.2020г.Вид на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, граници на районите и честота на сметоизвозването за 2021г.