Списък на служителите в ОА подали ежегодни – за 2019г. декларации по чл.35 , ал.1 , т.2 от ЗПКОНПИ

№ по редСтруктурни звена и длъжностни наименованияИме и фамилияВх.№ на
декл.по чл.35,
ал.1, т.2
/Част 1/
ежегодни за 2019г.
1Финансов контрольорАнтоанета Калиновада
2ССИ и ОМПНиколай Кискиновда
3Гл.специалист ПротоколМария Бистревада
ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОТДЕЛ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИИ И ИЗВЪНСЕЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ“
4Началник отдел „КР и ИТ“Шидер Шидеровда
5Началник отдел „КР и ИТ“Милена Диварова-Димитровада
6Гл.експерт „КР и ИТ“Диляна Аврейскада
7Страши експерт „КР и ИТ“ и „ЕСУТ“Радославка Кемилова-Атанасовада
8Старши експерт „КР и ИТ“Росица Влашева – Дюлгеровада
9Гл.специалист „КР и ИТ“Петя Гаровада
10Мл.експерт „КР и ИТ“Емилия Караминчевада
11Ст.специалист „КР и ИТ“Иванка Ръжевада
12Ст.специалист „КР и ИТ“Ивелина Юруковада
13Ст.специалист „Планопазене“Радостина Герчевада
14Мл.експерт „КР и ИТ“Мария Танчевада
15Ст.специалист „КР и ИТ“Марияна Бичовада
16Ст.специалист „КР и ИТ“Мая Папаловада
ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО“
17Началник отдел „ИПС“Никола Черняевда
18Гл.експерт „ВиК“Александър Поповда
19Гл.експерт „Капитално строителство“Любомир Михайловда
20Гл.експерт „Капитално строителство“Гергана Поповада
21Гл.експерт „Строителни конструкции“Росица Стефановада
22Гл.експерт „Одобряване инвестиционни проекти“Димитър Шишковда
23Гл.експерт „Транспортна инфраструктура“Реджеп Топалда
24Ст.експерт „Инвестиционни проекти и ЕСУТ“Величка Стояновада
25Гл.експерт „Инвестиционни проекти и архив“Емилия Златановада
26Гл.експерт „Инвестиционни проекти и УВЕ“Нели Христовада
ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО“
27Началник отдел „КУТ и С“Радион Николовда
28Мл.експерт „Контрол по строителството“Румяна Христодуловада
29Гл.специалист „Контрол по строителството“Петрунка Стайковада
30Ст.специалист „Контрол по строителството“Милена Ивановада
31Ст.специалист „Контрол по строителството“Бистра Стайковада
ОТДЕЛ „ТРАНСПОРТ,ИНФРАСТРУКТУРА И ЕМПС“
32Гл.експерт „ЕПМС“Цветан Ташевда
33Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“Ангел Шоповда
34Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“Васко Василевда
ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“
35Началник отдел „Образование, здравеопазване и култура“Любка Панайотовада
36Секретар на МКБППМНЖулиета Калапанковада
37Гл.експерт „Образование, здравеопазване и култура“Тонка Глушковада
38Мл.експертЕлена Стояновада
ОТДЕЛ „РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ“
39Началник отдел „РГС“Живка Китева-Кръстевада
40Мл.експерт „РГС“Гергана Димовада
41Мл.експерт „РГС“(Белащица)Васка Ивановада
42Мл.експерт „РГС“(Браниполе)Ирина Пампоровада
43Мл.експерт „РГС“(Брестник)Елена Тодоровада
44Гл.специалист „РГС“(Брестовица)Росица Поповада
45Гл.специалист „РГС“(Златитрап)Венета Вълковада
46Мл.експерт „РГС“(Кадиево)Виолета Милушевада
47Мл.експерт „РГС“(Крумово)Даниела Илиевада
48Гл.специалист „РГС“(Марково)Васка Запряновада
49Мл.експерт „РГС“(Първенец)Веселина Петрова-Шишковада
50Мл.експерт „РГС“(Устина)Райна Стефановада
51Мл.експерт „РГС“(Цалапица)Румяна Бръсковада
52Мл.експерт „РГС“(Ягодово)Велиана Митровада
53Мл.експерт „РГС“(Ягодово)Златка Алексиевада
ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“
54Гл.експерт „Информационни технологии“Пламен Апостоловда
55Гл.експерт „Обслужване ОбС“Ива Кацаровада
56Мл.експерт „Обслужване ОбС“Дарина Гушковада
57Мл.експерт „АИОУ“Атанаска Оновада
58Мл.експерт „АИОУ“Ивелина Гавазовада
59Гл.специалист „АИОУ“Райна Шушуловада
60Ст.специалист „АИОУ“Илиана Тачевада
61Ст.специалист „АИОУ“Татяна Георгиевада
62Гл.специалист „АИОУ“(Браниполе)Неше Кърмаджиевада
63Мл.експерт „АИОУ“(Брестник)Йорданка Цанковада
64Мл.експерт „АИОУ“(Брестовица)Нели Велковада
65Мл.експерт „АИОУ“(Златитрап)Илияна Дончева-Мариновада
66Мл.експерт „АИОУ“(Кадиево)Тинка Цанковада
67Мл.експерт „АИОУ“(Крумово)Юлия Атанасовада
68Мл.експерт „АИОУ“(Марково)Гергана Георгиевада
69Мл.експерт „АИОУ“(Оризари)Зоя Молловада
70Мл.експерт „АИОУ“(Първенец)Сийка Дочевада
71Специалист „АИОУ“(Устина)Румяна Златановада
72Мл.експерт „АИОУ“(Храбрино)Бистра Начевада
73Ст.експерт „АИОУ“(Цалапица)Божидарка Керкенезова-Вълчевада
74Гл.специалист „АИОУ“(Цалапица)Запрянка Дончевада
75Мл.експерт „АИОУ“(Ягодово)Галя Аргировада
ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“
ОТДЕЛ „ПРАВЕН“
76Гл.юрисконсултЮлиян Карабовда
77Гл.юрисконсултЗдравка Найденовада
78ЮрисконсултМоника Салида
ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И ПРОЕКТИ“
79Гл.експерт „КП“Диана Димитровада
80Мл.експерт „КП“Милена Милушевада
81Мл.експерт „КП“Магдалина Стояновада
82Мл.експерт „КП“Таня Бончевада
ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И ГОРСКИ СТОПАНСТВО“
83Началник отдел „ОС“Росица Минчевада
84Гл.експерт „Управление на общинска собственост“Мария Стефановада
85Ст.експерт „Актуване, техническо обслужване и регистрация“Нели Табаковада
86Гл.експерт „Екология“Светослав Димовда
87Гл.експерт „Екология“Милена Герзиловада
88Гл.експерт „Лесовъд“Стефан Бечевда
89Горски стражарМирчо Аврамовда
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО“
90Директор Дирекция „ФС“ и Гл.финансистИвелина Стефановада
ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“
91Началник отдел „Счетоводство“ и Гл.счетоводителПенка Захариевада
92Гл.експерт „Счетоводство“Лалю Бичевда
93Гл.експерт „Счетоводство“Елена Дафовада
94Гл.експерт „Счетоводство“Дора Йордановада
95Гл.експерт „Счетоводство“Лина Златаревада
96Мл.експерт „Счетоводство“Филка Маринда
97Ст.счетоводителЕленка Димитровада
98СчетоводителДимитър Михайловда
99СчетоводителМими Георгиевада
100Гл.специалист „Счетоводство“ и касиерМариана Дербатовада
101Гл.специалист „Счетоводство“ и касиерНина Йордановада
ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“
102Началник отдел „Бюджет и финанси“Цвета Шишковада
103Гл.експерт „Бюджет и финансов анализ“Албена Полизовада
104Главен експерт „ЧР“Василка Горевада
105Мл.експерт „Бюджет и финансов анализ“Диляна Ташевада
106Мл.експерт „Бюджет и финансов анализ“Гергана Кръстановада
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
107Гл.експерт „Прием обработка на документи“Даниела Кузмановада
108Гл.инспектор „Ревизии и контрол“Теодора Първанова-Гергиновада
109Гл.инспектор „Ревизии и контрол“Екатерина Михайловада
110Гл.инспектор „Прием обработка“Райна Пампоровада
111Гл.инспектор „Прием обработка“Петя Николова-Василевада
112Гл.специалист „Прием обработка“Мария Тоновада
113Гл.специалист „Прием обработка“Йорданка Григоровада
114Счетоводител – МДТАтанаска Димовада
115Гл.специалист „Данъчно обслужване и архив“Олга Цветановада
116Касиер-счетоводителМария Гавриловада
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
117Кметски наместник-с.БойковоИван Пачаджиевда
118Кметски наместник-с.ЛилковоРумен Димитровда
119Кметски наместник-с.СкобелевоЛюбомир Ивановда