Списък на служителите в ОА неподали ежегодни декларации по чл.35 , ал.1 , т.2 от ЗПКОНПИ за 2019г.

№ по редСтруктурни звена и длъжностни
наименования
Име и фамилия
1Гл.специалист „Рибно стопанство“Борислав Дзивков