Списък на служителите в ОА подали ежегодни – за 2018г. декларации по чл.35 , ал.1 , т.2 от ЗПКОНПИ

№ по ред


Структурни звена и длъжностни наименованияИме и фамилияВх.№ на
декл.по чл.35,
ал.1, т.2
/Част 1/
ежегодни за 2018 г.
ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“
1Ръководител на звено „ВО“
ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ОТДЕЛ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИИ И ИЗВЪНСЕЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ“
2Началник отдел „КР и ИТ“Шидер Шидеровда
3Главен експерт „КР и ИТ“Милена Диварова-Димитровада
4Главен експерт „КР и ИТ“Диляна Аврейскада
5Главен специалист „КР и ИТ“ и „ЕСУТ“Радославка Кемилова-Атанасовада
6Главен специалист „КР и ИТ“Петя Гаровада
7Старши специалист „КР и ИТ“Емилия Караминчевада
8Старши специалист „КР и ИТ“Иванка Ръжевада
9Старши специалист „КР и ИТ“Ивелина Юруковада
10Старши специалист „Планопазене“Радостина Герчевада
11Старши специалист „КР и ИТ“Мария Танчевада
12Старши специалист „КР и ИТ“Марияна Бичовада
13Старши специалист „КР и ИТ“Мая Папаловада
ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО“
14Началник отдел „ИПС“Никола Черняевда
15Главен експерт „ВиК“Росица Влаховада
16Главен експерт „ЕПМС“Цветан Ташевда
17Главен експерт „Строителни конструкции“Росица Стефановада
18Главен експерт „Одобряване инвестиционни проекти“Димитър Шишковда
19Главен експерт „Транспортна инфраструктура“Реджеп Топалда
20Главен специалист „Архитектура и ЕСУТ“Величка Стояновада
21Главен специалист „Строителство и архив“Емилия Златановада
22Главен специалист „Строителство“Нели Христовада
23Главен специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“Ангел Шоповда
24Главен специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“Васко Василевда
ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“
25Началник отдел „ОС“Росица Минчевада
26Главен експерт „Управление на общинска собственост“Мария Стефановада
27Старши експерт „Актуване, техническо обслужване и регистрация“Нели Табаковада
ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И ПРОЕКТИ“
28Младши експерт „КП“Любен Ивановда
29Младши експерт „КП“Милена Милушевада
30Старши специалист „КП“Таня Бончевада
ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“
31Началник отдел „АИО“Живка Китева-Кръстевада
32Главен експерт „Информационни технологии“Пламен Апостоловда
33Главен експерт „АО“Ива Владимировада
34Главен експерт „Обслужване ОбС“Кристина Атанасовада
35Младши експерт „АО“Гергана Димовада
36Младши експерт „АО“Атанаска Оновада
37Главен специалист „АО“Райна Шушуловада
38Старши специалист „Обслужване ОбС“Ива Кацаровада
39Старши специалист „АО“Илиана Тачевада
40Старши специалист „АО“Цветана Павловада
ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО“
41Началник отдел „КУТ и С“Радион Николовда
42Младши експерт „Контрол по строителството“Румяна Христодуловада
43Главен специалист „Контрол по строителството“Петрунка Стайковада
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“
44Директор Дирекция „ОА“ и Главен финансистИвелина Стефановада
45Главен експерт „ОМП И гражданска защита“Атанас Шоповда
ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ“
46Началник отдел“СО“ и Гл.счетоводителТеньо Маноловда
47Главен експерт „СО“Калинка Думчевада
48Главен експерт „СО“Елена Дафовада
49Главен експерт „СО“Дора Йордановада
50Младши експерт „СО“Филка Маринда
51Старши счетоводителЕленка Димитровада
52СчетоводителМими Георгиевада
53Касиер счетовдствоМариана Дербатовада
ОТДЕЛ „ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА“
54Началник отдел „Финансова политика“Цвета Шишковада
СЕКТОР „БЮДЖЕТ, ЧР И ФИНАНСОВ АНАЛИЗ“
55Началник сектор „Бюджет, ЧР и финансов анализ“Албена Полизовада
56Главен експерт „ЧР“Василка Горевада
57Младши експерт „Бюджет и финансов анализ“Диляна Ташевада
СЕКТОР „МДТ –  СЪБИРАНЕ И КОНТРОЛ“
58Началник сектор „МДТ – събиране и контрол“Даниела Кузмановада
59Главен експерт „Счетоводство – МДТ“Атанаска Димовада
60Главен инспектор „Ревизии и контрол“Теодора Първанова-Гергиновада
61Главен инспектор „Ревизии и контрол“Екатерина Михайловада
62Главен инспектор „Прием обработка“Райна Пампоровада
63Главен инспектор „Прием обработка“Петя Николова-Василевада
64Главен специалист „Прием обработка“Мария Тоновада
65Главен специалист „Прием обработка“Йорданка Григоровада
66Главен специалист „Данъчно обслужване и архив“Олга Цветановада
67Касиер-счетоводителМария Гавриловада
ОТДЕЛ „ПРАВЕН“
68Главен юрисконсултЮлиян Карабовда
69ЮрисконсултЗдравка Найденовада
70ЮрисконсултДиана Спирова-Димановада
71ЮрисконсултМоника Салида
72Старши специалистМария Бистревада
73Финансов контрольорАнтоанета Калиновада
ОТДЕЛ „ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ“
74Началник отдел „ГС и екология“Стефан Бечевда
75Главен експерт „Екология“Светослав Димовда
76Главен експерт „Екология“Милена Герзиловада
77Горски стражарМирчо Аврамовда
78Главен специалист „Рибно стопанство“Борислав Дзивковда
ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И КУЛТУРА“
79Началник отдел „Образование, здравеопазване и култура“Любка Панайотовада
80Секретар на МКБППМНЖулиета Калапанковада
81Главен експерт „Образование, здравеопазване и култура“Стоилка Найденовада
82Младши експертЕлена Стояновада
СЛУЖИТЕЛИ В КМЕТСТВА
Кметство Белащица
83Мл.експерт „Обслужване граждани по села“Васка Ивановада
Кметство Браниполе
84Мл.експерт „Обслужване граждани по села“Ирина Пампоровада
85Гл.специалист „АО“Неше Кърмаджиевада
Кметство Брестник
86Мл.експерт „Обслужване граждани по села“Елена Тодоровада
87Мл.експерт „АО“Йорданка Цанковада
Кметство Брестовица
88Мл.експерт „АО“Нели Велковада
89Гл.специалист „Обслужване граждани по села“Росица Поповада
Кметство Златитрап
90Мл.експерт „АО“Илияна Дончева-Мариновада
91Мл.експерт „Обслужване граждани по села“Венета Вълковада
Кметство Кадиево
92Мл.експерт „АО“Тинка Цанковада
93Мл.експерт „АО“Благовеста Бакърджиевада
94Мл.експерт „Обслужване граждани по села“Виолета Милушевада
Кметство Крумово
95Мл.експерт „АО“Юлия Атанасовада
96Мл.експерт „Обслужване граждани по села“Гергана Христовада
Кметство Марково
97Мл.експерт „АО“Гергана Георгиевада
98Мл.експерт „АО“Елена Уручевада
99Мл.експерт „Обслужване граждани по села“Васка Запряновада
Кметство Оризари
100Мл.експерт „АО“Зоя Молловада
Кметство Първенец
101Мл.експерт „АО“Сийка Дочевада
102Мл.експерт „Обслужване граждани по села“Веселина Петрова-Шишковада
Кметство Устина
103Мл.експерт „Обслужване граждани по села“Райна Стефановада
Кметство Храбрино
104Мл.експерт „АО“Дарина Гушковада
Кметство Цалапица
105Ст.експерт „АО“Иванка Коритаревада
106Мл.експерт „АО“Цветанка Павловада
107Мл.експерт „Обслужване граждани по села“Румяна Бръсковада
Кметство Ягодово
108Мл.експерт „АО“Мария Кичуковада
109Мл.експерт „Обслужване граждани по села“Велиана Митровада
110Мл.експерт „Обслужване граждани по села“Златка Алексиевада
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
111Кметски наместник – с.БойковоИван Пачаджиевда
112Кметски наместник – с.ДедевоСтефан Папазовда
113Кметски наместник – с.ИзворТодорка Русевада
114Кметски наместник – с.ЛилковоАтанас Брощиловда
115Кметски наместник – с.СитовоДимитър Насковда
116Кметски наместник – с.СкобелевоСтефан Казаковда