Списък на служителите в ОА неподали при освобождаване от длъжност декларации по чл.35 , ал.1 , т.2 от ЗПКОНПИ


по
ред
Структурни звена
и длъжностни
наименования
Име и фамилияДекл.
по
чл.35, ал.1, т.2
/Част 1/
Една година след
Декл.
по чл.35, ал.1, т.2
1Гл.експерт „ЕПМС“Иван Гълъбовне
2.Ст.специалист „КР и ИТ“Ивелина Юруковане
3.Мл.експерт „КП“Коста Костовне
4. Ст.специалист „Лесовъд“Христо Христовне
5.Гл.експерт „Счетоводство“Магдалена Боеване
6.Мл.експерт „Спорт и туризъм“Радослав Чотровне
7.Гл.специалист „КС“Петрунка Стайковане