Списък на служителите в ОА неподали при постъпване декларации по чл.35 , ал.1 , т.2 от ЗПКОНПИ

№ по редСтруктурни звена и длъжностни наименованияИме и фамилияВх.№ на
декл.по чл.35,
ал.1, т.2
/Част 1/
Вх.№ на декл.
по чл.35, ал.1, т.2
/Част 2/
1Гл.експерт „СО“Тонка Глушкованене