Процедури по предоставяне на административни услуги предлагани от отдел „Общинска собственост“

Процедури
1Издаване на удостоверение, че имота не е общинска собственост

Необходими документи:
– Молба-по образец;
– Документ за собственост-копие;
– Скица на имота, оригинална, актуална по действащ план на населеното място;
– Удостоверение за идентичност на имота и по обезсилен план;
– Удостоверение за наследници, ако имота е наследствен, в оригинал, актуално;

Срок за изпълнение: 7 дни
Цена на услугата: 10 лв.
2Заверка на молба-декларация по обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт

Необходими документи:
– Молба-по образец;
– Документ за собственост-копие;
– Скица на имота, оригинална, актуална по действащ план на населеното място;
– Удостоверение за идентичност на имота и по обезсилен план;
– Удостоверение за наследници, ако имота е наследствен, в оригинал, актуално;

Срок за изпълнение: 7 дни
Цена на услугата: 15 лв.
3Издаване на удостоверение за реституционни претенции

Необходими документи:
– Молба-по образец;
– Документ за собственост-копие;
– Скица на имота, оригинална, актуална по действащ план на населеното място;
– Удостоверение за идентичност на имота и по обезсилен план;
– Удостоверение за наследници, ако имота е наследствен, в оригинал, актуално;

Срок за изпълнение: 1 месец
Цена на услугата: 10 лв.
4Издаване на ксерокопие на документ от архива

Необходими документи:
– Молба-свободен текст;
– Документ доказващ правния интерес на лицето;

Срок за изпълнение: 7 дни
Цена на услугата: 5 лв.
5Производство за настаняване под наем, продажба, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти

Необходими документи:
– Молба-свободен текст;

Срок за изпълнение: 7 дни
Цена на услугата: 5 лв.
6Отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии. Извърщва се от Кмета на общината без публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до обявяване на резултатите от следващите парламентарни избори. Изисквания: ПП да е постигнала резултати над 1% от действителните гласове на последните парламентарни избори; Да се предоставят само имоти подходящи за клубна дейност, без да се разрещава промяна на предназначението на обекта; Партиите да имат регистрирано представителство на територията на общината; Да не ползват други имоти за осъществяване на дейността си на територията на населеното място; Да нямат задължение към общината, произтичащи от ползването на други общински имоти

Необходими документи:
– Молба-свободен текст;
– Съдебна регистрация на партията или организацията-копие;
– Декларация на местната структура на партията, че не притежава друго помещение в населеното място за задоволяване на същите нужди;

Срок за изпълнение: 1 месец
Цена на услугата: …. лв.
7Предоставяне напомещения-частна общинска собственост, без публичен търг или публично оповестен конкурс за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации се извършва от Кмета на общината за срок от пет години. Изисквания: Да не ползват други имоти за осъществяване на дейността си; Да нямат задължение към общината, произтичащи от ползването на други общински имоти

Необходими документи:
– Молба-свободен текст;
– Съдебна регистрация на партията или организацията-копие;
– Декларация на местната структура на партията, че не притежава друго помещение в населеното място за задоволяване на същите нужди;

Срок за изпълнение: 1 месец
Цена на услугата: …. лв.
8Отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс, след Решение на ОбС:
1. За нуждите на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, който са реализирали или реализират проекти на територията на общината от взаимен интерес, срокът се определя от ОбС
2. За нуждите на търговски дружества, необходими като терени за временно ползване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и др., свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно- строителните дейности

Необходими документи:
         По т.1
– Молба-свободен текст;
– Решение за съдебна регистрация на юридическото лице;
– Подробно описание на дейностите, които ще бъдат осъществявани;
– Декларация от представляващия юридическото лице, че същото не притежава в собственост имоти;
        По т.2
– Молба-свободен текст;
– Решение за съдебна регистрация на юридическото лице;
– Подробно описание на дейностите, които ще бъдат осъществявани;
– Декларация от представляващия търговското дружество, че същото не притежава в собственост имоти;

Срок за изпълнение: 1 месец
Цена на услугата: …. лв.
9Безвъзмездно предоставяне на имоти общинска собственост, за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, след Решение на ОбС

Необходими документи:
– Молба-свободен текст;
– Документ за съдебна регистрация – копие;
– Удостоверение за актуално състояние;
– Декларация от представляващия юридическото лице, че същото не притежава в собственост имоти;

Срок за изпълнение: 1 месец, след влизане в сила Решение на ОбС
Цена на услугата: …. лв.
10Прекратяване на договор за ползване на имущество – частна и публична общинска собственост по инициатива на наемателя

Необходими документи:
– Молба-свободен текст;

Срок за изпълнение: 1 месец
Цена на услугата: …. лв.
11Продажба на общинска земя на собственика на законно построена върху нея сграда

Необходими документи:
– Молба-свободен текст;
– Актуална скица на имота по действащия план на населеното място с попълнен кадастър, ако сградата е въведена в експлоатация;
– Удостоверение за идентичност на имота по действащ и обезсилен план;
– Документ за собственост на сградата-копие;
– Документ за учредено право на строеж-копие;
– Удостоверение за наследници, ако сградата е наследствена-актуално в оригинал;
– Съдебна регистрация-копие за юридическите лица;
– Разрешение за строеж или акт за узаконяване-копие;
– Одобрен архитектурен проект на сградата;
– Декларация за семейно и имотно състояние;

Срок за изпълнение: 1 месец, след влизане в сила Решение на ОбС
Цена на услугата: …. лв.
12Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически или юридически лица. Извършва се след Решение на ОбС

Необходими документи:
– Молба-свободен текст;
– Документ за собственост-копие;
– Скица-актуална, оригинална от действащия план на населеното място;

Срок за изпълнение: 1 месец, след влизане в сила Решение на ОбС
Цена на услугата: …. лв.
13Замяна на недвижим имот, собственост на физически/юридически лица с недвижим имот-общинска собственост. Извършва се след Решение на ОбС

Необходими документи:
– Молба-свободен текст;
– Документ за собственост-копие;
– Скица-актуална, оригинална от действащия план на населеното място;
– Удостоверение за наследници, ако имота е наследствен, актуално в оригинал;

Срок за изпълнение: 1 месец, след влизане в сила Решение на ОбС
Цена на услугата: …. лв.
14Предоставяне на концесия върху обекти-общинска собственост по Закона за концесиите

Необходими документи:
– Молба, съдържаща пълни данни на лицето и извършваната от него дейност и инвестиционни намерения;
– Удостоверение за актуално състояние или ЕИК;

Срок за изпълнение: 4 месеца, след влизане в сила Решение на ОбС
Цена на услугата: …. лв.